آموزش ابتدايي دانشگاه آزاد اسلامي قشم
ارايه مقالات در زمينه آموزش ابتدايي

درمدرسه ، مداخلات باید برعملکرد آموزشی تأکید داشته باشد با این وجود ، رفتارکلاسی و روابط با همسالان اهمیت دارد . مناسب ترین کلاس برای این دسته کودکان ، کلاس ساختار یافته ای است که کودک در جلوی کلاس و نزدیک معلم قرارگیرد ( کانت ول ،1998 ) . مداخله درمانی با خود کودک باید در بردارنده روان درمانی فردی باشد و چنانچه احتمال افسردگی داده شود . درمان عزت نفس پایین ، مقابله با اضطراب و هرگونه نشانه های مرضی همراه نیز ضروری است  بهره گیری از داروها به ویژه ، محرکهای سیستم اعصاب مرکزی ، همچون دکستر و آمفتامین ، متیل فنیدیت و پمولین از دیگر روشهای درمانی این کودکان است . در بررسیهای انجام شده ، نزدیک به 70% کودکان به یکی از داروهای محرک پاسخ مثبت داده اند ( ویلیز و بیدرمن ،1992) سردرد ، درد معده ، خوابگردی ، تحریک پذیری ، کاهش قد و وزن عوارض جانبی داروهای محرک گزارش شده است .

 (کانت ول ، 1994 ) داروهای ضد افسردگی ، ضد اضطراب و داروهای نورولپتیک از دیگر داروهای به کار برده شد ، در این زمینه می باشند که می توان به کلونیدین، فلورامین ، لیتیوم ، اشاره کرد                ( الیا ،1991) یکی از روشهای سودمند درمان کودکان مبتلا به اختلال ADHD  روشهایی می باشد که با عنوان فرآیند آموزی از آن یاد می شود . روش عصبی ـ روانی دلاکاتو در این دسته جای می گیرد در آغاز باید تعریفی از دو واژه ساختار و فرآیند داشته باشیم . ساختار به هرگونه هستی ثابت یا شیءفیزیکی یا یک الگو و شکل بندی سازمان یافته گفته می شود ، فرآیند عبارت از یک رشته کنش پی درپی به سوی یک هدف از پیش مشخص شده است . ( کوله ولور 1372 )

اگر مشکلات رفتاری کودکان زیرسن مدرسه از شدت کافی برخورداربوده و کودک در روابط اجتماعی خود مشکلات داشته باشد تا دوره های بعدی دوران کودکی دوام خواهد یافت (1) . یکی از مشکلات اختلال کمبود توجه و بیش فعالی (ADHD  ) است که میزان شیوع آن در سنین زیر مدرسه 2 تا9 درصد می باشد (2) طبق مطالعات صورت گرفته بین بروز علائم ADHD  وعواملی مثل وجود مشکل در انسجام خانواده و نحوه تربیت فرزند ، مادرانی که دائماً در خانه هستند ، ناسازگاری خانوادگی ، جدایی والدین و اختلالات روان پزشکی آنها ارتباط وجود دارد (3) . همچنین در افراد مذکر، خانواده هایی که از نظر اجتماعی و اقتصادی در منزلت پایین قراردارند . کودکان شهر نشین و کودکانی که دارای مادرانی با مدارک بسیارپایین یا خیلی بالا هستند نسبت به سایر افراد شایع است (4) . الگوهای شناختی والدین درمورد رفتارکودکان ، کاهش خود اثربخشی والدین   (5) ، تعداد نقل مکانها ( تغییر مهد کودک یا محل خانه ) و خشونت مادر نیز رابطه معنی داری با بروز علایم ADHD در کودکان زیر سن مدرسه دارد (6) . براساس تحقیقات انجام شده ، کودکان مبتلا به ADHD در مقایسه با گروه کنترل دارای مادرانی با دوره های افسردگی اساسی و یا علایم اضطراب در طی یک سال گذشته بودند و پدران آنها نیز سابقه ADHD را گزارش می کردند . کودکانی که علاوه بر ADHD سایر مشکلات رفتاری مانند اختلال سلوک و بی اعتنایی مقابله ای داشته اند ، دارای والدینی با مسائل روانی و اختلال اضطراب عمومی بودند . دربررسی روابط متقابل کودک ـ والدین ثابت شده است که والدین کودکان مبتلا به ADHD برای کنترل تکانش فرزند خود دستورات زیادی می دهند و از تشویق وتنبیه بیشتری استفاده می کنند . براساس مطالعات انجام شده، 38 درصد کودکان مبتلا به ADHD متعلق به خانواده هایی است که  درانجام الکل مصرف می شود و 10 درصد از خانواده ها نیز مشکل قانونی دارند .

 (8) . یکی از عوامل بروز ADHD وجود اضطراب در کودکان خردسال است . براساس تحقیقات انجام شده کودکان غالباً علایم اضطراب را برون سازی کرده و به صورت علایم جسمانی نشان می دهند (7)

( علل روانشناختی دیگر ADHD ناکامی وترس است . ناکامی مانند اختلال حسی ( شنوایی یا بینایی ) مشکلات ارتباطی و تلکم ، فقدان والدین سازگار، عدم سازگاری با محیط درس ، ترس ناشی از تهدید فیزیکی یا زبانی کودک درمحیط خانه و مدرسه ، کودک آزاری زبانی ، عاطفی ، فیزیکی ، و یا جنسی ، خشونت در تلویزون و ترس های غیر طبیعی می تواند باعث بروز علائم ADHD درکودک شود(8)

نظریه پردازان یادگیری هیچگاه به طور خاص اظهار نداشته اند که سندرم ADHD اکتسابی است . اما روشن است که رفتارهای مربوط به این سندرم در محیط شکل می گیرد و باقی می ماند . شواهدی در دست است که نشان می دهد کودکان طبقه های پایین اجتماعی بیشتر در معرض خطر پیش فعالی قرار می گیرند . این موضوع ممکن است با احتمال خطر آسیب های زیستی در میان طبقه کم در آمد از هم پاشیدگی و فقدان سازمان خوب درخانه درارتباط باشد . کودکان اگر دروضعیت دشوار و درگیری فراوان قرار گیرند از سطح توجهشان کاسته می شود . همچنین نظم و ترتیب در ساعت ، صرف غذا خواندن کتاب برای کودک ، بازی های نشسته ، درتماس بودن یا ضابطه و نظم و با نظارت بزرگترها و رفتارهایی از این قبیل می تواند برای کودکان مهم باشد .

هدف ازاجرای این پژوهش ، آموزش مهارت کنترل خشم کاهش بر میزان فعالیتهای بیش جنبشی دانش آموزان دختر در مقطع راهنمایی

روش :

پژوهش حاضر به صورت آزمایشی طرح پیش آزمون ـ پس آزمون ـ پیگیری با گروه کنترل است : آزمودنیهای پژوهشی شامل چهارگروه ازدانش آموزان دختر بیش فعال بودند . که مورد بررسی دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل قرار گرفتند . پیش آزمون قبل از آموزش و پس از آزمون دو هفته پس از آموزش مورد پیگیری قرار گرفتند .

جامعه آماری :

جامعه آماری پژوهشی کلیه دانش آموزان دختر ، سال دوم راهنمایی شهرستان قشم در سال تحصیلی 89-90 بودند . نمونه این پژوهش شامل 20 نفر از دانش آموزان دختر بیش فعال بود . لازم به ذکراست که آزمودنیها بعد از شناسایی از طریق پرسشنامه سازمان یافته و به عنوان دانش آموزان بیش فعال تشخیص داده شدند سپس 20 نفردانش آموزان بیش فعال با توجه به جنس به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و دوگروه کنترل گمارده شدند ( هر گروه 5 نفر )

ابزار : این آزمون در سال 2004 توسط گروهی از پژوهشگران که در جهت پیشگیری از خشونت تحقیق می کردند با اقتباس از آزمون پرخاشگری جکسون 1966 و ساساکی 1979 ساخته شد . آزمودنی های این طرح را دانش آموزان راهنمایی تشکیل می دادند این سوالات تصویر دانش آموزان را درمورد آنچه که دیگر دانش آموزان ممکن است نسبت به برخی رفتارهای فرد داشته باشند و نیز ارزیابی خود فرد از این رفتارها را مورد اندازه گیری و سنجش قرار می دهد از پاسخ دهندگان خواسته می شود مشخص کنند که آیا رفتاری را می پسندند ، نمی پسندند ،یا اینکه برای آنها بی تفاوت است .

بحث : در گذشته اختلال بیش فعالی را در یکی از طبقات بدکاری خفیف مغزجای می دادند و نظریه عصب روانشناختی براین باوراست اختلالات که به نظر می رسد ناشی از بدکاری سیستم اعصاب مرکزی باشند ، احتمالاً در شرد بهنجارمغز یا دستگاه اعصاب مرکزی تأخیری یا نارسایی رشدی ایجاد می کنند . از طرف دیگر در آسیب شناسی روانی کودکان عوامل خطر آفرین را به سه دسته تقسیم می کنند : دسته اول شامل مشکلات کودکان در زمینه مشکلات عاطفی ، رفتاری و فیزیکی است ، دسته دوم شامل موضوع برقراری رابطه کودک ـ والدین است . دسته سوم شامل شرایط نا مساعد خانوادگی مانند حوادث تنش زا ، منزلت پایین اجتماعی و اقتصادی خانواده و آسیب های روانی اعضای خانواده که ممکن است تأثیر منفی روی کودکان داشته باشد .

نتایج . جدول زیر میانگین و انحراف استاندارد ، درجه آزادی ، نمرات فعالیت های بیش جنبشی در کودکان بیش فعال دو گروه در بیش آزمون و پس آزمون
 

 

          شاخص

منبع گروه

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

درجه آزادی

t

sig

کنترل خشم

پیش

20

63.85000

6.09810

19

46.825

.000

پس

20

74.65000

8.54262

19

39.080

.000

 

نتایج تحلیل برروی تفاضل نمره های بیش آزمون ـ پس آزمون نشان داد که بین گروههای آموزش مهارت کنترل خشم بر میزان فعالیتهای بیش جنبشی درکودکان بیش فعال تفاوت معنی داری وجود دارد.

فرضیه های این پژوهش

1- روش آموزش مهارت کنترل خشم برکاهش فعالیتهای بیش جنبشی در دانش آموزان بیش فعال تأثیر دارد.

2- روش آموزش کنترل خشم در مقابل فعالیتهای بیش جنبشی در کودکان بیش فعال موثر تراست.

منابع

1- انجمن روانپزشکی آمریکا (1373) . چهارمین راهنمای تشخیص و آماری اختللهای روانی dsm-iv ترجمه نصرت ا... پورافکاری . تهران ازاده (صص 75-73)

2- دلاکاتو، کارل اچ . (1371) . شیوه ای نو دردرمان اختلال خواندن . ترجمه : فاطمه سرحدی زاده تهران : انتشارات رشد . کوله ، پیتر؛ لور، جان (1373) . راهبردهای آموزشی کودکان استثنایی . ترجمه فرهاد ماهر، تهران : انتشارات رشد ( صص 401-385) .

3- داگلاس ج : مسائل رفتاری کودکان ، چاپ اول ، ترجمه پورافکاری ن ، تبریز، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1375 ،

4. پاداش اصل   خ : بررسی رابطه میان برخی ویژگی های روانی ـ اجتماعی خانواده و بروز بیش فعالی در کودکان 6 ساله شهر تبریز ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن ، 1379 . قسمت .

 نتایج تحلیل برروی تفاضل نمره های بیش آزمون ـ پس آزمون نشان داد که بین گروههای آموزش مهارت کنترل خشم بر میزان فعالیتهای بیش جنبشی درکودکان بیش فعال تفاوت معنی داری وجود دارد.

فرضیه های این پژوهش

1- روش آموزش مهارت کنترل خشم برکاهش فعالیتهای بیش جنبشی در دانش آموزان بیش فعال تأثیر دارد.

2- روش آموزش کنترل خشم در مقابل فعالیتهای بیش جنبشی در کودکان بیش فعال موثر تراست.

منابع

1- انجمن روانپزشکی آمریکا (1373) . چهارمین راهنمای تشخیص و آماری اختللهای روانی dsm-iv ترجمه نصرت ا... پورافکاری . تهران ازاده (صص 75-73)

2- دلاکاتو، کارل اچ . (1371) . شیوه ای نو دردرمان اختلال خواندن . ترجمه : فاطمه سرحدی زاده تهران : انتشارات رشد . کوله ، پیتر؛ لور، جان (1373) . راهبردهای آموزشی کودکان استثنایی . ترجمه فرهاد ماهر، تهران : انتشارات رشد ( صص 401-385) .

3- داگلاس ج : مسائل رفتاری کودکان ، چاپ اول ، ترجمه پورافکاری ن ، تبریز، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1375 ،

4. پاداش اصل   خ : بررسی رابطه میان برخی ویژگی های روانی ـ اجتماعی خانواده و بروز بیش فعالی در کودکان 6 ساله شهر تبریز ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن ، 1379 . قسمت

1. conner df : preschool attention deficit- hyperactivity disorder : a review of prevalence , diagnosis , neurobiology , and stimulant treatment . dev behave pediart . 2002 ;23(1) : 41-59

2. pavuluri mn , luk sl , gee mr :

Parent reported preschool attention deficit and – hyperactivity:measurement and validity . eurp child adolosc psychiatry . 1999; 8:126-133

3.Kaplan , h , t , & sadock . b . j . (1995) . compre – hensive & wilkins , (p.p.2685).

4.Pelhome , w . e . green slade k . e . & voode , h . (1990) . relative efficacy of long acting  stimulant of children with attention deficit  hyperactivity disorder . journal of American academy of child & adolescents psychiatry , 86,226-237 .

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۰ توسط دانشجويان رشته آموزش ابتدايي قشم
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

ابزار رایگان وبلاگ